تنظیمات اولیه نرم افزار

استفاده از نرم افزار مدیریت مطب ژنیک بسیار ساده است. برای استفاده هرچه بهتر از امکانات نرم افزار بهتر است تنظیمات اولیه آن را انجام دهید این تنظیمات عبارت اند از :

  • تنظیمات برنامه
  • تنظیمات خدمات
  • تنظیمات نوبت دهی
  • تنظیمات بیمه
  • تنظیمات پیامک
  • تنظیمات ایمیل

برای آشنایی با نحوه انجام این تنظیمات فیلم آموزشی را مشاهده نمایید.


آموزش های مرتبط :