چرا برخی از پزشکان با نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک مخالف اند ؟